"Elyazma kitapları" İlmiy Araştırma Merkezi
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
 
Вторник, 18/10/23, 05:02
Приветствую Вас Гость | RSS
Navigatsiya
Kategoriyalar
Antroponimika [1]
Edebiyatşınaslıq [21]
Folklor [13]
Sahnacılıq [4]
Tarih [11]
Tenqid [4]
Tilşınaslıq [19]
Kitaphanecilik [0]
Matbuat [32]
Maarifçilik [2]
Medeniyet [6]
Mimarcılıq [1]
Müzeşınaslıq [1]
Soyadlar bazası
"Tamırlarıñnı ögren"
Aqmescit Devlet Arşivinde
Soyadıñnı tap!
Statistics
Продвижение неизбежно Апдейты поисковых систем
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Edebiyatşınaslıq

Сейтягьяев Н.: (Evliya Çelebi) Tevarih-ı Tohta Bay qavli üzere ibtida Qırım ceziresine malik olan Hanları beyan ider

(Evliya Çelebi)Tevarih-ı Tohta Bay qavli üzere ibtida Qırım ceziresine

malik olan Hanları beyan ider

 

Evellâ sene-i ... tarihında Cengiz Han zur-dest Deşt-i Qıbçaqda Tohtamış Han ile üç sene kâmil germ-a-germ ceng ü cidâl ve harb u qıtal idüb, ahır meydan-ı şeca’at Cengiz Handa qalub Tohtamış Han münhezimen Bahr-i Hazerden qarşu İran zeminine firar idüb, anda qarar ider. Cengiz Han kendü oğullarından eñ ulucesı Cüci Baya Balıq-ı Han ve Qazan ve Bulğar ve Rus ve Qozaq vilâyetleri Hanlığın verüb, Balıq-ı Handa müstaqillen Han oldığıyçun, Cüci Baya  Han deyü ibtida nam verdiler. Ol dahi giderek, cihan-ara bir Şah-ı Cihan olub, (s.43) Moskov qıralını, gidüb, tabi’ idüb, harac-güzar etdi. Amma cezire-i Qırımda Ceneviz Frengi berren ve bahren büyük Qıral-ı zall bed fi’al olmaq ile, Cüci Hana serfüru etmeyüb, cezire-i Qırım üzere Cüci Han ‘azim derya misal leşker çeküb, aman u zaman vermeyüb, Qırım memleketiñ sene-i ... tarihında Ceneviz küffarı elinden han-na-han, zor-a-zor ibtida feth idüb, leb-i deryada olan qal’alardan İn Kerman ve Sar Kerman ve Balaqlağa Kerman ve Mengub Kerman ve Kefe Kerman ve ğayrı bu maqule hısn-ı hasın ve sedd-i metin qal’alar leb-i deryada kefere elinde qalmaq üzere, Cüci Han ile kefere-i ceneviz Qıralı sülh idüb, cezire-i Qırımıñ sahralarında tatar ‘askeri sâkin olub, ilâ yevmina heza cezire-i Qırım dest-i tatarda qaldı. Ba’de, Qırım ceziresi fatihi Cüci Han Qırımı feth etdikten altı ay mürir idüb, fevt oldıqda ... defn idüb, altı nefer oğlu qalır. Büyük oğlu ile beş ‘aded qarındaşlar Qırımı üleşemeyüb, Yurd Ayası olmaq içün, ‘azim vezni üzere bir-birleriyle altı nefer qarındaşlar ceng ü cidal ve harb ü qıtal eyleyüb, âhir-kâr büyük  qarındaşları Bereket Han dedeleri Cengiz Hana varub, buluşdıqda:

"Hây bizim oğlumın oğlu, canım, sen safa geldiñ ” – deyü nice güne ta’zim ü tekrimler idüb, Bereket Hanıñ ilticasından cihan-cihan hazz idüb, Qırım Hanlığıñ Bereket Hana yarlığ-ı şahî ile varub, öbir beş nefer qarındaşların Deşt-i Qıbçağa gelmeġi ferman eyleyüb, Bereket Han cezire-i Qırıma müstaqill padişah olub, ‘aleme nizam-ı intizam verdi. Hikmet-i Huda altı aydan Cengiz Han merhum oldı. Mürd oldı denemez zira Hazret-i Risalet-Penahıñ (İqra bismi Rabbik al-a’lâ) ayet-i şerifiyle tahrir olunan yerliğ-ı beliğına ta’zim idüb, ayağa qalqub, öpüb, baş üstüne qoyub, din-i İslâmı qabul etmişdi.

"İllâ Ka’beye gidemem, zira Ka’beye varınca bu qadar padişahları atlayub geçemem, cümle baña hasımdırlar, emin tariq yoqdır ki Ka’beye gidem, ve ... sene mu’ammer olmış bir müsinn kişiyim zekerim kesemem, sünnet olamam” – deyü, ‘uzrin ‘arz idüb, sair ma-farz-Allahı cümle qabul etdigiyçün, biz aña müslim deyüb: "merhum oldu”, deriz. Netice-i kelâm, Cengiz Han merhum oldıqdan soñra oğlunıñ (s.44) oğlu Bereket Han Cengiz Han yerine müstaqill Han olub, bir gün aña dahi hidayet-i Allah erüb, derun-ı dilden ve can-göñülden bende-i Subhan olub, ibtida tatarda kendüyi sünnet etmek bundan qalmışdır kim. Yüzer – ikişer yüz nefer ademleri bir yerden sünnet etdirüb, üç gün – üç gece dügünler idüb, mesrur u şadmanlar ile ‘ömr-i nâzenin zevq u safa ile geçirdi. Ve vilâyet-i Qırımda Eski Sala şehrin ve Aşlama Bahçesin ve Bahçe Serayı ve Eski Yurdı bina eden bu Bereket Handır. Ğayet şeci’ ve namdar han olub, cemi’ qıralları ‘aciz-mânde idüb, cumlesin haraca kesdi. Ve mal ve hazine cem’ idüb, ‘âskere verüb, yigit cem’ iderek, iki kerre yüz biñ ‘aded ceng-âver, dilâver, hüner-ver ‘âskere mâlik olub, Heyhat sahrasında iki kerre yüz biñ otaq yılqaya mâlik idi. Her otaq ta’biri biñ at ola. Ve altmış biñ otav deve, ve altı kerre yüz biñ otaq sığır olub, sâir devabbatları Küçük Heyhat sahrasında otlayub gezerlerdikim, hadd u hasırların Cenab-ı Bari bilirdi. İlâ yevmena hezâ Heyhat sahrasında oñan çoban hayvanları Bereket Hanıñ devabbatlarından qalmışdırkim. Nebatatı olmışdır, Allahü Ta’ala Bereket Hana bu mertebe berekât vermişdir. Ba’de, Bereket Hanıñ bu mertebe mal u menal ve çeri cem’ idüb, bir mu’azzam padişah olduğın Hülâğu Han işidüb, hasetinden  Qırımda Bereket Han üzere dört yüz biñ ‘âskerle Hülâgu Han gelirken, Bereket Han bu hâl-i pür-melâl-i istima’ idüb, yüz biñ ceng-âver tatar, saba-reftar ‘adüvv-şikâr ile cezire-i Qırımdan sene-i 661 tarihında çıqub, sahra-yı Küçük Heyhatda Azaq qal’ası altında Deşt-i Qıpçaqda Hülâgu Han meks etmişken bir vaqt-ı seherde Hülâgu Hanıñ leşkerine Bereket Han bir bereketli şemşir bir an vurır kim, cümle qavm-ı Hülâgunıñ çoğı helâk olub, dendan-i tiğden halâs olanlar ile ancâq Hülâgu Han biñ qadar tatar ile nehr-i İdili ötüb, can qurtarır. Ve bu qadar mâl ve ğanaimi Bereket Hana qalır. Bereket Han da, "fi-l-baraka” – deyüb, salimin ve ğanimin Qırıma mansur u muzaffer dahil olur. Hülâgu Han dahi bu derd-i ser ile nice zaman serseri gezüb, cümle padişahlara tasaddur etmişken, cemi’ padişahlar ve qırallar qatında hor u haqir olub, ahır-kâr derdinden mecüsî mezhebinde mürd olub, yeri Darü-l-bevar olub, yerine oğlu (Abaqa Han) (s.45) müstaqill padişah olub, cemi’ padişahlara nâme gönderüb, tecdid-i bey’at iderler. İllâ Qırımda Bereket Han:

"Ben İslâm padişahı olub, din-i Muhammediden olub, öyle bî-din mecüsi mezhebden niçün varub tecdid-i bey’at iderim?” – deyü Abaqa Hanıñ nâmesin Bereket Han pare-pare idüb, elçisin quvdı. Hülâgu oğlu Abaqa Hana bu haber gelince, babası Hülâgu Hanıñ bozulub üç kerre yüz biñ ‘âskeriniñ qırıldığı intiqamıñ Bereket Handan almaq içün, iki kerre yüz biñ ‘âskerle vilâyet-i Qırım üzere gelmede, Qırım ‘âskeri dahi henüz İslâm ile müşerref olmış ‘âsker, Bereket Han ile kâmil seksen biñ ‘aded güzide ve bahadır İslâm ‘âskeri cezire-i Qırımıñ Or Ağzı nâm yerinden tışre Küçük Heyhat sahrasına çıqub, Abaqa Han ile Bereket Han devlet sataşub, bi-emr-i Huda, mu’cizat-ı Muhammedü-l-Mustafa berekâtıyle Bereket Han Hülâgu oğlu Abaqa Hana bir satur-ı berekât-i Muhammedi vururkim, Abaqanıñ babası Hülâgu Hanıñ Bağdadda Âl-i ‘Abbasiyandan Musta’sım Billaha etdiginden idüb, yüz elli biñ Abaqay Han tatarı qılıcdan geçüb, halâ üstühanları Or qal’asından tışre Cürükli nâm mahall qurbında peşte-peşte tatar-ı Abaqay kemikleri yağılub durır. Ve halâ Qırım tatarı içre darb-i meseldir kim:

– "Bereket Han qılıcına oğrayasın”, – derler. Ba’de, Bereket Han   Abaqay Hanıñ cümle atları ve besatları ve mal-ğanaimlerin ğuzat-i müslimîne bezl idüb, mansur u muzaffer Qırıma dahil olub, günden-güne cihangir padişah, cem-i kişver-güş olur.

Hikmet-i Huda ol sene nehr-i Turla ve nehr-i Tuna dörder ay müncemid olub, Bereket Han iki kerre yüz biñ ‘âsker ile nehr-i Tunayı öte Edirne tarafına ötüb, evvelâ İslambol tekvurı olan Küştantuş Qıralın elin ve vilâyetin ta Edirne ve Sofya-i Safiyye ve Qavala ve Selânik ve Siroz ve Zihne ve Tırhala ve Yanya, ve Keşdire ve Qalur (?) ve medinetü-l-hükema ve-l-qudema olan Atina şehrine varınca kenar-ı bahrde ve berrde olan cemi’ şehr-i ‘azimlerden yedi yüz yetmiş pare şehrleri nehb ü ğaret idüb, hesabın Cenab-ı Allah bilür olqadar mal-ı ğanayim ve nice kerre yüz biñ mahbub üsaralar ve bi-hadd u bi-hasr behaimler alub, cemi’ şehrleri yaqa-yıqa ihraq bi-n-nar iderek, yedi ayda yine nehr-i Tuna kenarına gelüb nice biñ pare gemilerle Aq Kerman tarafına Tunadan ‘ubur idüb ve nehr-i Turlai dahi ‘ubur idüb mansur (s.46) ve selâmet Qırıma dahil olur. Ba’de, sene-i 665 tarihında Qırımdan seksen biñ ‘âsker ile Belh ve Buharaya ve Turana ve Çin-Maçin ve Hata ve Hatana ve Fefğur ve Türkistana at satub, ser-kes padişahları serfüru etdirüb, biñ sekiz yüz qadar ‘ulema-yı babayı başına cem’ idüb, ta’zim ü tekrim ile cezire-i Qırıma getirüb, cemi’ ‘ulemaya cam’i ve medreseler inşa idüb, ğaza mallarıyle cümle ‘ulemalara hanedanlar yapub, ehl-i ayal iderek, günden-güne Âl-i Cengiziyan iştihar bulub, "sahib-ül-seyf ve-l-qalem” – deyü hutbe ibtida şehr-i Qırımda bunlar oqudub, sikkeleri at şekli tasvirli manqır kesdirdi. Zira sayd u şikârları ve cemi’ kârları atlar ile olmağın, sikkelerine at sureti yazdılar. Haqqa ki sikke-i nuhas hass-dih qazdılar ve günden-güne ‘ulema-yı tatar ile hem ‘ilm oldılar. Evvel ‘asırda nefs-i cezire-i Qırımda üç biñ ‘aded fetva sahibi ‘ulema-yı tatar var imiş. Anlar ile Bereket Han şühret bulub, günden-güne Bereket Han ve ‘âsker-i İslâm gürlenür. Ceneviz Qırımda harac-güzar olur. Ba’de, sene-i 666 tarihında Bereket Han merhum olub, Eski Salada medfundır. Anıñ bir tıfl-i na-reşide oğlu bir yaşında olmaq ile atalıqları birbirine düşüb, ahır Cengiz Hanıñ hâl-i hayatında veli‘ahd edindigi dördünci oğlunıñ oğlu validesi, Tuli neslinden olan Mengertem(?) Han ibn-i Tağar Hanı Han idüb Qırıma götürdiler. Bu dahi Moskov ve Leh ve Çeh ve İsvac ve Flemenk ve Macar ve Qurs ve Nemse ve İsloven ve Tot ve Qorol qıralların cümle haraca kesüb, Qraqov vilâyetlerinden Dansıqa vilâyeti seferine gidüb, hesabın Cenab-ı Bari bilür mâl-ı hazâin üsaralar ile cezire-i Qırıma gelüb, aña dahi (Ürçi’i ilâ Rabbiki radiyaten merdiyyah) ayeti fermani gelüb, sefer-i haqîqata ‘azm-ı cenan idüb, yeri Maqam-ı ‘Aliyyin ola. Halâ qabri Manqıt elindedir. Ba’de yerine qarındaşı Tadan Han ibn-i Tağar Han nehr-i İdil sahrasındaki şehr-i Seraydan gelüb, vilâyet-i Qırıma müstaqill Han oldı. Bunun zamanında Leh qazağı Qırımıñ ğarbisi tarafında Avluta limanına girüb, Sar Kerman qal’asın Ceneviz keferesi elinden alub, Tadan Han qazaq elinden mezkür qal’ai qurtarmağa qadir olmadığından, Qırım halqı Tadan Han üzere ğulüvv-i ‘amm idüb, Hanlıqdan (s.47) ma’zül idüb, yerine sene-i 690 tarihında Mengertem (?) oğlu Tağ Tağağ Han Han olub, daima fitne ü fesâda ve fısq u fücure ve lu’b ü lehve malik olub, Ceneviz küffari ve Moskov ve Leh ve Qostantın ve Edirne ve Sırf ve Bulğar ve Eflâq ve Boğdan ve ğayrı küffar qıralları yüz bulub, Qırımıñ câ-be-câ yerlerin nehb ü ğaret etmeġe başlayub, Sar Kerman qal’asın bu dahi Leh elinden halâs etmege se’a etmedi. Meger bu  Tağtağ Han, ecdadları bî-dinine girüb put-perest olmış, heman cümle ehali-i Qırım ve ‘ulema-yı suleha bu hale muttali’ olunca ğulüvv-i ‘amm idüb, "Tağ Tağağ Hanı qatl idelim”, – derken, bir tarafından fırsat bulub Mengüb qal’asında Ceneviz küffarına qaçub, şapka giyer. Ertesi ‘alâ-s-sabah leşi aşağı qayalar dibinde boynunda altun haçlar ile bulunub, yine ol sahra mahallinde lâşe-i murdarın kefereler bir meşada gömerler ve bir gure dıqarlar. Halâ ayene ve revende tatarlar yanından geçüb, meşadına la’net oqıyub, gurine tükürüb geçerler. Andan soñra, yerine Özbek Han Han olub, ğayet halim ve selim ve dindar müsliman Han-ı ‘adil olduğından, vilâyet-i Qırım içre miyân-ı cüyüşde köy-köy ‘aşqıyalar zahir olub, nefs-i Qırm içi helc-melc oldığın, Mavera-ün-nehrde Tohtamış Han Qırımıñ bu haline muttali’ olub, "fursat-ı ğanimettir”,– deyüb, yüz biñ ‘âsker ile Qırım vilâyeti üzere gelüb, hikmet-i Huda ol müslim ve salih ve mütedeyyin Özbek Hanı Tohtamış Han bozub, Özbek Han dahi Qırımdan Deşt-i Qıpçağa, andan vilâyet-i Semikânda   Timur Han yanına düşüb, iltica ider. Amma beri tarafda   Tohtamış Han diyar-ı Qırıma müstaqill Han olub, cümle Qırım halqı bi-z-zaruri kendünden bey’at etdiler.  Timur Han dahi Özbek Hanıñ ricâsıyle hayfın alıvermek içün, Timur Han yüz biñ çatal atlı ceng-aver ‘asker-i dilâverleri ile ilğar idüb, Özbek Han tali’a-i ‘âsker olub, Timur Hanı Heyhat sahrasından geçirüb, yedi gün – yedi gecede vilâyet-i Qırıma çapul civerüb, cezire-i Qırıma dahil olub, yaqa-yıqa Tohtamış Han ‘âskerin quva-qıra, Qırım diyarın harab idüb, cümle ‘ulema-yı Qırımı Timur Han alub, Belh ve Buharaya götürüb, Tohtamış Han gemiyle Tarab Efzun velâyetine firar idüb, bir zaman anda qarar ider. Beri tarafda Timur Han Qırım Hanlığın yine Özbek Hana verüb, andan soñra Timur Han pür-zur vilâyet-i Qırıma üç kerre (s.48) gelüb, câ-be-câ harab etdigi yerler Deşt-i Qıpçaqda ve Azaq ile Qırım ma-beynlerinde ta nehr-i Özü kenarında Doğan Geçidi nâm qal’a mahallinde, ehl-i İslâm mezaristanları ve şehir esasları nümayan olub durur. Ve Timur Pür-zur Hanıñ bir oğlu Aq Mescidiñ cenübisinde   Çadır dağı yılağı dameninde medfundır”, – deyü, Aq Mehmed Paşanıñ süaline cevab vermek içün mezkür  Tohta Bay tevarihın böyle oqub:

– "Qırımda ibtida qavm-i tatr sakin olmasınıñ aslı, ve ibtida Qırıma Han olub, Cengiz Han oğlu  Cüci Handır” – deyü, cevabdelik   idüb:

– "Qırım sahibi oldıq” – dediler. Yine Mehmed Paşa eyder:

– "Ya Âl-i ‘Osman eline bu cezire-i Qırım ne yüzden girdi” – deyince, İmram Atalıq eyder:

– "Sene-i ... tarihında İslambolı feth iden Sultan Mehmed Kesi   İn Kermanı ve Avluta Kermanı Leh elinden feth idüb, Qırımıñ bir köşesin qabza-i tasarrufa alub qaldı. Ba’de, sene-i ... tarihında Mengli Giray Han i’anetiyle Sultan Bayezid Veli veziri Gedik Ahmed Paşa Kefe qal’ası ve Sudaq ve Keric ve Balaqlava ve İn Kerman ve Sar Kerman  qal’aların cümle Ceneviz küffarı elinden kimin ceng ile kimin aman ile feth idüb, küffar-ı Azaq qal’asına gidüb, Kefe  qal’asında şahzade Qorqud Han ibn-i   Bayezid Hanı Kefede hakim idüb Kefe qal’asını taht-i Âl-i ‘Osman idüb, bizim hanlarımızdan Mengli Giray Han ile sizin Sultan Bayezidiñiz ta’ahhüd idüb, Qırım ceziresiniñ sahraları Hanların ola, dağlarında ve leb-i deryalarında olan qıla’lar cümle Âl-i ‘Osmanıñ olub , bir Qırım şahzadesi Yanboli şehrinde rehn durmaq üzere sulh olundı. İlâ yevina hezâ Qırımıñ nısfına ‘Osmanlı ve nısfına Hanlar mutasarrıflardır. Ba’de, Mengli Giray Han Bayezid Veli ile Aq Kerman ve Kili qal’aları fethinde bulunub, soñra merhum olub, ... medfündir. Andan ... han oldı. Andan soñra Giray elqabı bu Mengli Handan qalqub, Qara Şemsüddin Hazretleri "Mengli Giray” buyurdıqlarından, halâ Hanlara Giray diyorlar. Meselâ Âl-i ‘Osmana Hünkâr diyorlar... Andan Selâmet Giray Han ve Bahadır Giray Han ve İslâm Giray Han ve Mehmed Giray Han iki kerre Han olub, şimdi Dağıstanda qalub, halâ hanımız Çoban Giray Handır. Allahü Ta’alâ hatalardan saqlayub, ocağı daim ola”, – deyü, Han huzudında böyle du’a ü senalar idüb bu gece (s.49) suhbetimiz cümle ‘ulema ile tevarih zevqı olub, Qırım padişahların Tevarih-ı Tohta Bayda böyle tilâvet idüb, haqir dahi bu qadarce tahrîr ile iktifa etdik. Ve-s-selâm”...

 

 

(Эвлия Челеби) со слов «Истории Тохта Бая»

 рассказывает о ханах ставших в начале хозяевами

острову Крыма

 

Прежде, в … году могущественный Дженгиз Хан с Тохтамыш Ханом три года вели в Дешт-и Кипчаке ожесточённую войну. Наконец, поле доблести осталось за Дженгиз Ханом, а Тохтамыш Хан, поверженный, бежав по Хазарскому морю на противоположную иранскую землю, обосновался там. Дженгиз-Хан отдал самому сташему из своих сыновей Джуджи Баю Ханство областей: Балык-ы Ханской, Казанской, Булгарской, Русской, Казакской, и за то, что Джуджи Бай в Балык-ы Хане был самодержавно ханом, его впервые назвали «Ханом». И он также стал со временем одним из мировых владык, украсивших мир, (с.43) и, покорив Московского короля, сделал его данником. Но на острове Крыма генуэзский франк, будучи на суше и на море великим королем, сбившимся с пути, творящим зло, Джуджи Хану не подчинялся. И Джуджи Хан, двинув на остров Крыма великое, подобное морю войско, не давая ни передышки, ни пощады, в … году насильственно отнял сторону Крымскую из рук генуэзских кяфиров.[2] Но так как из  находящихся  на  берегу  моря  крепостей, Ин-Керман, Сар-Керман, Балаклага-Керман, Менгуб-Керман и другие этого рода, надежно укрепленные и (защищенные) прочными стенами крепости оставались в руках кяфиров, король генуэзских кяфиров и  Джуджи Хан заключили мир. Татарские воины поселились в степях острова Крыма, и остров Крыма до сего дня остался в руках татар. Затем, когда по истечении шести месяцев после завоевания Крыма покоритель острова Крыма Джуджи-Хан умер, … похоронив, осталось шесть его сыновей.

Пять младших братьев были не в состоянии поделить Крым со старшим сыном (Джуджи Хана), и по великой тяжбе за право стать правителем края шесть братьев начали войну между собой. Наконец, их старший брат, Берекет Хан, явился к их деду Дженгиз Хану, который, сказав при встрече: «О, сын нашего сына, душа моя! Добро пожаловать!» – оказал многодневные почести, испытал огромное удовольствие от обращения за помощью  Берекет Хана, пожаловал ясным шахским ярлыком Крымское Ханство Берекет Хану, а прочим пяти его братьям повелел ферманом явиться в Дешт-и Кипчак. Берекет Хан стал острову Крыма самодержавным падишахом, (а Дженгиз Хан всем этим) дал миру порядок и гармонию.

Волею Бога, через шесть месяцев Дженгиз Хан был упокоен (Аллахом). Сказать издох кяфиром нельзя, поскольку оказав почтение ярлыку ясному почтенного Прибежища посланий (т.е. пророка Мухаммеда), написанному благородным аятом: «Читай! Во имя Господа твоего Всевышнего»[3], встав на ноги, поцеловав и приложив ко лбу, он принял веру Ислама. И сказав: «Только в Каабу я пойти не смогу. Ибо на пути в Каабу я не смогу миновать, перескочив, стольких падишахов – все они враги мне. Как мне пойти в Каабу, если нет надежного пути? И я … -летний постаревший, пожилой человек, не смогу обрезать свою крайнюю плоть, не смогу подвергнуться мусульманскому обряду обрезания », – (Дженгиз Хан) попросил прощения (своим грехам) и, поскольку принял все прочие предписания Аллаха, мы, называя его мусульманином, говорим: «Был упокоен». Таким образом, после того, как Дженгиз Хан был упокоен, на его место самодержавным ханом стал сын его (с.44) сына – Берекет Хан. Однажды и его постиг истинный путь Аллаха, и он всею душой своей стал рабом Аллаха, и впервые подвергать себя мусульманскому обряду обрезания у татар повелось от него. Подвергая по сто – двести человек из одной местности обряду обрезания, проводя по три дня и три ночи торжества (посвященные этому), он провел свою утонченную жизнь в радости и наслаждении. И именно этот Берекет Хан основал в области Крыма города Эски-Сала, Ашлама-Багче,  Багче-Сарай и Эски-Юрд. Будучи чрезвычайно мужественным и прославленным ханом, он, усмирив всех королей, сделал их данниками. И собрал имущество и казну и одарил своих воинов и, собрав джигитов, стал повелителем двухсот тысяч воинственных, могущественных и умелых воинов, и был в степи Хейхата хозяином табунов в количестве двухсот тысяч шатров. Понятие каждого такого шатра составляет тысячу лошадей. А количественные пределы прочих вьючных и верховых животных, которые, пасясь, бродили по степи Кучук Хейхата и составляли шестьдесят тысяч шатров верблюдов и шестьдесят тысяч шатров коров, знал только Господь. Произрастающие по сей день в степи Хейхата постушеские животные произошли от вьючных и верховых животных Берекет Хана. Растительность для них созревала – такую степень изобилия Аллах Всевышний дал Берекет Хану. После этого Хулагу Хан услышал, что Берекет Хан, собрав такое количество имущества и войска, стал величайшим падишахом, и двинулся, из зависти, на Берекет Хана в Крыму с четырьмястами тысячами воинов. Берекет Хан, услышав про это печальное положение, в 661(=14.11.1262г. 2.11.1263г.) году вышел из острова Крым со ста тысячами воинственных татар, подобных ветру, охотников на врага. И когда Хулагу Хан остановился у крепости Азака степи Хейхата в Дешт-и Кипчаке, Берекет Хан в один из моментов предрассветного времени ударил благославленным мечом по войскам Хулагу Хана. Большинство народа Хулагу погибло: только Хулагу Хан с примерно тысячей татар, избежавших сабельных зубов, перейдя реку Идиль, спасает свою душу, а все имущество и трофеи достаются Берекет Хану. Берекет Хан, говоря: «в благославении», здоровый и овладевший военной добычей, вошел в Крым победителем. Хулагу Хан же долго скитался в затруднении: будучи некогда во главе всех падишахов и оказавшись перед (этими) падишахами ничтожным, он, наконец, от горя издох в своей огнепоклоннической вере, и местом его стал ад. На его место самодержавным падишахом стал его сын Абака Хан, который (с.45) разослав всем падишахам послания, возобновил с ними прежние договоры. Лишь Берекет Хан в Крыму, сказав:

– Почему я, будучи исламским падишахом, и, будучи из веры Мухаммеда, должен возобновлять прежние договоры с  безбожным приверженцем религии огнепоклонников? – разорвал послание Абака Хана на куски и прогнал его послов. Когда это известие дошло до сына Хулагу – Абака Хана, он, дабы отомстить  Берекет Хану за уничтожение трехсот тысяч воинов своего отца, Хулагу Хана, приходит в область Крыма с двумястами тысячами воинов. В это время войско Крыма еще только что прославилось своим Исламом, и восемьдесят тысяч достойных, отборных и отважных воинов Ислама (во главе) с Берекет Ханом  вышли через местность острова Крым, именуемую Ор-Агзы, наружу, в степь Кучук Хейхата. Берекет Хан с Абака Ханом выдвинули претензии на власть и Берекет Хан по воле Бога, благословением чуда Мухаммеда – Посланника (Аллаха) ударил по сыну Хулагу, Абака Хану благословенным мечем Мухаммеда и свершил подобное тому, что совершил отец  Абака – Хулагу Хан – в Багдаде в отношении Мустасим Билляха из династии Аббасидов. Сто пятьдесят тысяч татар Абака Хана были зарублены, и поныне их кости лежат у стен Орской крепости, устилая землю вокруг местности именуемой Джюрюкли. И сегодня у крымских татар в виде поговорки говорят: «Подвергнешся сабле Берекет Хана». Затем Берекет Хан, щедро раздав всех лошадей, котлы и трофейное имущество, доставшееся от Абака Хана своим мусульманским газиям[4] и войдя в Крым победителем, становится день ото дня падишахом – завоевателем мира, победителем, основателем государства.

Волею Бога, в том году река Турла (р. Днестр) и река Туна (р.Дунай) оставались замерзшими четыре месяца. Берекет Хан с двумястами тысячами воинов, перешел через реку Туна на сторону Эдирне. И подверг набегу на побережье и вдали от моря семьсот семьдесят (т.е. множество – Н.С.) из величественных городов страны и области короля Куштантушского, бывшего прежде императором Исламбола,– доходя до Эдирне, Филибе, Софья-Сафийе, Кавалы, Селяника, Сироза, Зихны, Тырхалы, Яньйи, Кешдиры, Калура (?) и города старцев и мудрецов – Атины. Сжигая и разрушая города и забрав трофейное имущество, счет которого знает лишь Господь-Аллах, а также несколько сотен тысяч юных пленников и безчисленное количество скота, через семь месяцев он снова подошел к берегу реки Туна. Переправившись через реку Туна на нескольких тысячах кораблях на сторону Ак-Кермана (совр.г.Белгород Днестровский) и переправившись также через реку Турла, он вошел в Крым в благополучии и победителем. Затем, (с.46) в 665 (1.10.1266г.- 20.09.1267г.) году (Берекет Хан) с восемьюдесятью тысячами воинов направил лошадей из Крыма в Балх, Бухару, Туран, Чин-Мачин, Хата, Хатан, Фефгур и Туркестан и заставил подчиниться всех непокорных падишахов. И собрав около тысячи восьмисот ученых-шейхов, привел их с почестями в остров Крыма, построил всем ученым соборные мечети и медресе и из имущества газавата создал всем ученым семьи, сделав их обладателями супруг. Постепенно, изо дня в день, династия Дженгизидов приобрела славу, и это они организовали в городе (т.е. столице – Н.С.) Крыма первую хутбу со словами: «Обладатель меча и калама[5]» и отчеканили медную монету, чеканы которой представляли собой форму лошади. Поскольку их охота и все занятия были связаны с лошадьми, они поместили изображение лошади на свои деньги. отгравировали медную монету, дающую представление об их занятиях, и постепенно переняли знания татарских ученых. Говорят, в прошлом веке в острове Крыма было три тысячи ученых татар – обладателей фетвы. Прославившись, всем этим Берекет Хан и воины Ислама достигают счастья, а генуэзцы в Крыму платят дань. Затем, в 666 (= 21.09.1267 – 8.09.1268) году  Берекет Хан был славно упокоен и погребен в Эски-Сала.

Так как его единственный несовершеннолетний сын был в возврасте одного года, его аталыки устроили совет между собой и, наконец, мать назначенного наследником еще при жизни Дженгиз Хана сына его четвертого сына, сделала ханом Менгертем Хана сына Тагар Хана из потомства Тули, и (его) отправили в Крым. И он также сделал своими данниками всех королей: Московского, Лехского, Чехского, Исвечского, Флеменского, Маджарского, Курского, Немецкого, Словенского, Тотского и Корольского и, отправившись в поход из области Кракова в область Дансыка (совр. г.Гданьск (Польша)), вернулся в остров Крыма с имуществом, казной, пленниками и пленницами, число которых знает лишь Господь-Создатель. И ему также пришел повелительный аят: «Вернись к твоему Господу довольный и снискавший удовольствие». Он свершил душевное намерение к Пути Истиному и пристанищем его становится Местопребывание Возвышенное (т.е. рай – Н.С.). Могила его по сей день в краю Мангытов.

Затем на его место в области Крыма самодержавным ханом стал его брат Тадан Хан сын Тагар Хана, прийдя из города Сарая в степи Идиля. В его время лехские казаки вошли в Авлутский лиман на западе Крыма и забрали крепость Сар-Керман из рук генуэзских кяфиров. Поскольку Тадан Хан был не в состоянии освободить названную крепость из рук казаков, народ крымский поднял всеобщее восстание против  Тадан Хана и отрешил его от ханства. (с.47)

На его место в 690 (=3.1–22.12.1291г.) году ханом стал сын Менгертема Таг-Тагаг Хан. Он проводил все свое время в интригах, непристойностях и увеселениях, (в силу чего) генуэзские кяфиры, короли Московский, Лехский, Костантина, Эдрюне, Сырфский, Болгарский и прочие короли кяфиров, осмелев, начали совершать набеги на разные местности Крыма. И он оказался не в силах освободить крепость Сар-Кермана из рук лехов. Говорят, оказалось, что этот Тагтаг Хан, войдя в безверие предков, сделался огнепоклонником. Когда все население Крыма и праведные ученые узнали об этом, они тотчас подняли всеобщее восстание и когда сказали: «Давайте убьем Таг-Тагаг Хана!» – он, найдя откуда-то возможность, бежал к генуэзским кяфирам,  в крепость Мангуп и обрядился в шляпу. На следующее утро его труп был найден у подножья нижних скал с золотыми крестами на шее. Кяфиры прячут его поганый труп в одно из укреплений в той же равнинной местности и суют в одну из могил. До сих пор приезжающие и уезжающие татары, следуя мимо, проходят, посылая проклятие на его укрепление и плюя на его могилу.

После этого на его место ханом стал Узбек Хан. Так как это был очень мягкосердечный и набожный, справедливый мусульманский хан, в области Крыма в среде войска появились в селениях разбойники, и сам Крым изнутри наполнился беспокойством. Тохтамыш Хан в Мавераннахре узнав об таком состоянии Крыма и сказав: «Это – возможность добычи!» – пришел на Крымскую область со ста тысячами воинов. По воле Бога, Тохтамыш Хан разбил того мусульманского и набожного Узбек Хана, а Узбек Хан, попав из Крыма в Дешт-и-Кипчак, и оттуда в область Семиканда к Тимур Хану, обращается к нему за помощью. Но в этой стороне Тохтамыш Хан (уже) стал краю Крыма самодержавным ханом, и весь крымский народ был вынужден принести ему присягу. И Тимур Хан по просьбе Узбек Хана выступил со ста тысячами воинственных молодцов-воинов на выносливых конях для того, чтобы воздать Тохтамыш Хану за несправедливость. Узбек Хан, находясь в авангарде войска, провел  Тимур Хана через степь Хейхата. Тимур Хан, направив набег на область Крыма и войдя в область Крыма, сжигая и разрушая, изгоняя и истребляя воинов Тохтамыш Хана в течение семи дней и семи ночей, превратил край Крымский в развалины и, забрав всех ученых Крыма, отправил в Балх и Бухару. Тохтамыш Хан бежал на корабле в Тараб-Эфзунскую область, и обосновался там. А в этой стороне Тимур Хан вновь отдал Крымское Ханство Узбек Хану. После этого могущественный хан (с.48) Тимур (еще) три раза приходил в область Крыма. И разрушенные им местности, мусульманские кладбища и развалины городов видны там и тут в Дешт-и Кипчаке и между Азаком и Крымом, вплоть до округи крепости именуемой Доган Гечиди на берегу реки Озу (Днепр). И один сын Могущественного Тимур Хана погребен на юге от Ак-Месджида, на краю долины Чадыр-дага».[6]

Прочитав, таким образом, названную «Историю Тохта Бая» в ответ на вопрос Ак-Мехмед Паши и добавив:

– Основоположником первого поселения народа татарского в Крыму и первым Ханом в Крыму стал сын Дженгиз Хана Джуджи Хан,– (Имрам Аталык в заключение) сказал:

– (Так) мы стали хозяевами Крыма.

Вновь Мехмед Паша говорит:

– А по какой причине этот остров Крым попал под власть династии Османской?

После чего Имрам Аталык говорит:

– В … году султан Мехмед Кеси, завоевавший Исламбол, отвоевал из рук лехов Ин-Керман и Авлута-Керман и забрал один край Крыма себе в почетное управление. Затем, в … году везирь султана Баезида Вели Гедик Ахмед Паша, завоевав с помощью Менгли Гирай хана какие войной, а какие пощадой крепость Кефинскую и крепости: Судакскую, Керчскую, Балаклавскую, Ин-Керманскую и Сар-Керманскую – все из рук генуэзских кяфиров, отправился в крепость Азакских кяфиров и, сделав в Кафинской крепости принца Коркуд Хана сына Баезид Хана правителем, сделал Кафинскую крепость троном династии Османской. И был заключен мир, по которому ваш султан Баезид с Менгли Гирай Ханом из наших ханов взяли на себя ответственность (за то, что) степи острова Крым становятся ханскими, а крепости в горах и на морском побережье принадлежат династии Османской, и что один крымский принц должен находиться заложником в городе Янболи. Затем Менгли Гирай Хан вместе с Баезидом Вели принимал участие в завоевании Ак-Керманской и Килийской крепостей, и будучи после этого упокоен …, похоронен. Потом … стал ханом.[7] После этого прозвище Гирай, перешло от того Менгли Хана, так как почтенный Кара Шемсуддин изволили называть (его) «Менгли Гирай», и сегодня ханов называют Гираями. К примеру, на династию Османскую говорят Хюнкяр…. Потом ханами были: Селямет Гирай Хан, Бахадыр Гирай Хан, Ислам Гирай Хан, два раза Мехмед Гирай Хан, (который) сейчас живет в Дагестане а теперь наш хан – Чобан Гирай Хан. Да хранит его Аллах-Творец от ошибок и пусть будет очаг его вечным!

Произнеся (в заключение) перед ханом такие молитвы и восхваления, (Имрам Аталык) огласил таким образом (историю) крымских падишахов  в «Истории Тохта Бая», наслаждение которой стало (содержанием) нашей со всеми учеными беседы этой ночи; и (мы), ничтожный, удовольствовались такого рода ее описанием. Вот и все!»

 

Литература:

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi. 8.cılt, İst., Orhaniye matbaası, 1928, s.41-48.[1]  Вар.– Безбородого

[2] Кяфир – в Исламе – неверный, не верующий в существование или в единство Аллаха, богохульник.

 

[3] Аят передан неточно.

[4] Газий – участник священной войны за веру.

[5] Калем – приспособление для письма на Востоке.

[6] Вар: Чадэр-Даг

[7] Фактически – Мухаммед Гирай I (январь 1515-осень 1523гг.)

 

Категория: Edebiyatşınaslıq | Добавил: tairk (11/03/14)
Просмотров: 1002 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Malümat sayısı
Photo: 47
Blog: 2
Ekspeditsiyalarımız: 3
Failler konvolütı: 246
Maqaleler: 115
Qırıtatar folklorı: 238
Guestbook: 441
Akademik lüğatlar
Kitaplarımız

Copyright "Elyazma kitapları" İlmiy araştırma Merkezi © 2018